Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ


14 April 2021 05:17

Prajavani Kannada news, ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ. This article is published at 14 April 2021 05:17 from Prajavani kannada Newspaper, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ಪ್ರಜಾವಾಣಿ >>

Tags : ರಾಜ್ಯಗಳ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಕೋವಿಡ್, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ, ಒಡಿಶಾ