Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?


17 May 2018 10:22

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?. This article is published at 17 May 2018 10:22 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ


Share