Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 7.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 7.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ


23 May 2020 01:40

ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದಿಂದ 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 7.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ. This article is published at 23 May 2020 01:40 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಚಿರತೆ, ದಾಳಿಗೆ, ಬಲಿಯಾದ, ಮಹಿಳೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಲಕ್ಷ, ಪರಿಹಾರ