Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ವೆಬ್ ದುನಿಯ - ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು : ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಭಯಾನಕ

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು : ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಭಯಾನಕ


18 October 2020 03:21

ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಗೆ ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ..
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು : ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಭಯಾನಕ. This article is published at 18 October 2020 03:21 from Webduniya  Kannada News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ವೆಬ್ ದುನಿಯ >>

Tags : ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾದರು, ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಯಾನಕ