Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ 'ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್‌'

ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ 'ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್‌'


23 January 2021 03:34

Prajavani Kannada news, ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್‌ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ 'ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್‌'. This article is published at 23 January 2021 03:34 from Prajavani kannada Newspaper, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ಪ್ರಜಾವಾಣಿ >>

Tags : ರಷ್ಯಾ, ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ, ಅಮೆರಿಕದ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್‌