Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೇ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ?

ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೇ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ?


13 August 2020 06:31

Prajavani Kannada news, ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೇ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ? ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೇ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ?. This article is published at 13 August 2020 06:31 from Prajavani kannada Newspaper, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ಪ್ರಜಾವಾಣಿ >>

Tags : ಭಾರತದ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ, ಸ್ಥಿತಿಯ, ಕಾರ್ಟೂನ್, ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೇ, ಅಮೆರಿಕದ, ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ