Karnataka Home - ಕನ್ನಡ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಮೋಟರ್‌ ವಾಹನ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಮೋಟರ್‌ ವಾಹನ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ


14 July 2020 05:13

Prajavani Kannada news, ಮೋಟರ್‌ ವಾಹನ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಟರ್‌ ವಾಹನ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ. This article is published at 14 July 2020 05:13 from Prajavani kannada Newspaper, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on ಪ್ರಜಾವಾಣಿ >>

Tags : ಮೋಟರ್‌, ವಾಹನ, ನಿಯಮ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ, ಸಲಹೆ, ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ, ಸರ್ಕಾರ